Implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ve skupině VFD Group

Podle tohoto Nařízení skupina VFD Group informuje své klienty ohledně udržitelnosti při poskytování investičních služeb.

Přístup VFD Group zahrnuje zveřejňování informací o udržitelnosti v sektoru finančních služeb, a to na úrovni finančních institucí i finančních produktů. VFD Group zohledňuje možné nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti – enviromentální, sociální a zaměstnanecké zájmy, včetně boje proti korupci a lidská práva. Nepříznivé dopady jsou zohledňovány při investičních rozhodováních. Kapitálové investice jsou posuzovány na základě informací od externích poskytovatelů produktů.

Riziko udržitelnosti definujeme jako skutečnost v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a oblasti správy řízení (tj. enviromentální, sociální a governance riziko, dále jen „ESG!), jejichž výskyt by mohl mít významný negativní dopad na hodnotu investice.

Strategie a procesy VFD Group pro identifikaci významných nepříznivých rizik ESG se řídí regulačními prováděcími předpisy, negativní dopad určujeme buď přímo nebo nepřímo. V některých případech lze chybějící údaje nahradit kvalifikovaným odhadem. To je způsobeno také nízkým stavem poznání vztahujícím se k této nové legislativy.

Produkty nabízení skupinou VFD Group přímo nesledují investiční cíl udržitelnosti ESG, část produktů může být zainvestována do rizikovějších oblastí z pohledu udržitelnosti. Rovněž odměna za zprostředkování finančních produktů související s procesy investičního poradenství nejsou ovlivněny riziky týkajícími se udržitelnosti.

S ohledem na měnící se rizika ESG v čase, snažíme se tato rizika posuzovat jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu.

Rizika ESG budou vyhodnocována na roční bázi.